måndag 21 november 2016

Brusaby 2020 elevator speech


Jag har tidigare skrivit ett inlägg med temat ”från naturbruk till bioekonomi”. ÅU berättar (18.11) i korthet om utvecklandet avBrusaby och jag vill passa på tillfället att öppna upp planerna ytterligare.

Brusaby 2020 är på sitt sätt en fråga om att utvecklas eller tyna bort. Axxell Brusaby är en skola och vårt uppdrag är att utbilda arbetskraft som svarar på arbetslivets behov. För att det skall finnas en verksamhet behöver vi ha studerande och för att få studerande behöver de utbildningar vi erbjuder vara intressanta att söka till.

För förverkligandet av vårt uppdrag behövs lärare, utrymmen och utrustning och också de behöver utvecklas – ändå måste vi komma ihåg att det är utbildningarnas behov som styr utvecklandet av Brusaby. För att förstå varför Brusaby utvecklas på ett visst sätt måste vi alltså börja med att se på hur utbildningarna är tänkta att utvecklas.


Planerade ändringar i utbildningarna


Inför den gemensamma ansökan GA 2017 är det skogsutbildningen som ändrar mest. Axxell erbjuder grundexamen inom skogsbruksbranschen för ungdomar också framledes men innehållet utvecklas mot att serva naturturismens behov. De skogsserviceproducenter vi utbildar kommer liksom tidigare att ha grundkunskaper i skogsarbeten som röjning, gallring, utkörning o s v – men också kunskaper inom miljövård, friluftsliv och turism. Våra ”nya” skogsserviceproducenter skall i sitt arbete t ex kunna sköta olika naturmiljöer samt bygga och underhålla byggnationer som används i friluftslivet.

Inom lantbruksbranschen vill vi utbilda mångsysslare med flera ”ben” att stå på; förutom grunderna i jord- och skogsbruk ingår också bygg och maskinteknik i studierna. Delar av allt detta har också tidigare varit en del av studierna men genom att välja rätt plats för inlärning i arbete-perioderna kan studerande fördjupa sina kunskaper i det eller de områden som intresserar mest.

Inom djurskötarutbildningen vill vi än mer lyfta in våra hundar i utbildningen. De flesta djurskötare kommer under något skede av sin karriär att arbeta med hundar och samtidigt skapar vi en naturlig väg till vuxenstudier för djurtränare eller djurskötare på klinik.

Många av de som har hästar och ridning som hobby har genom sin hobby redan skaffat sig en stor del av de kunskaper som krävs för avläggande av hästskötarexamen. De som skrivit studentexamen [och har hästerfarenhet] och känner för ett mellanår erbjuds möjligheten att avlägga hästskötarexamen på ca ett år i Brusaby – något som möjliggörs av den nya läroplanen.

Utbildningarnas behov styr


Då vi planerar Axxells verksamhet i Brusaby behöver vi alltså ställa frågan vad utbildningarna behöver – och vad de inte behöver.

Den nya skogsutbildningen kan antas behöva en del maskiner för ett mer småskaligt och kvalitativt skogsbruk och transport av utrustning i terrängen. Djurskötarutbildningen kan komma att behöva en del nya utrymmen för det växande antalet hundar. Brusaby stall grundrenoverades 2014 så för hästutbildningarna är faciliteterna i skick.

Lantutbildningen kräver en del investeringar, dels i maskinparken men också för utvecklande av skoljordbruket. Brusaby gård betjänar alla utbildningar men visst är det lantbruksutbildningen som lägger ramarna för produktionsinriktningen.

Det är många som haft en åsikt om verksamheten vid Brusaby gård. Axxells styrelse har, på förslag av en skild arbetsgrupp, valt att i fortsättningen satsa på kött- och spannmålsproduktion med delar av gården i ekologisk produktion. Att mjölkproduktionen i sinom tid upphör i Brusaby är förstås en stor förändring för de som är involverade i den. Ändå kan övergången från mjölk- till köttproduktion motiveras både med utbildningarnas behov (mjölkproduktionen står idag för en oproportionerligt stor del av gårdens verksamhet i förhållande till utbildningarna) och det investeringsbehovet en fortsatt mjölkproduktion skulle innebära (den nuvarande ladugården är i akut behov av en totalrenovering).

Andra behov


Alla utbildningar har också behov av, kalla det, ”immateriella investeringar”. Det behöver finnas ett bra nätverk med intressanta objekt för studiebesök och ett extensivt nätverk av företag för inlärning i arbete-perioder.

Lärare och övrig personal i Brusaby behöver ha möjlighet till att hålla sig a jour med utvecklingen inom branschen. Det betyder fortbildning och arbetslivsperioder men också en satsning på välmående och bra stämning.

Fastigheterna i Brusaby är ett kapitel för sig som kräver en betydande satsning på ett kontinuerligt underhåll av Axxell och god planering för att optimera renoverings- och driftskostnaderna.

Med dessa ändringar/ justeringar vill vi skapa ett större intresse för våra utbildningar. Målsättningen är att vi skall ha fler sökande än platser till alla utbildningar vi erbjuder. Konkurrensen om platserna gör att incitamentet från studerande är större och då kommer vi förhoppningsvis närmare målsättningen att utexaminera lika många studerande som vi antar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar